Pravidla soutěže „Průvodce koloběhem“

(dále jen „Pravidla“)

Soutěž Průvodce koloběhem je pořádána společností SOLENA CZ spol. s r.o., se sídlem Národní 364/39, 110 00 Praha 1, IČ: 26768119, DIČ: CZ26768119, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 92384 (dále jen „Pořadatel“)

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatel vyhlašuje soutěž s názvem „Průvodce koloběhem“ (dále také jen „Soutěž“). Pořadatelem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky od 14. 10. 2020 do 28. 10. 2020 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

3. Partnery soutěže jsou společnosti: BaGo Sport s.r.o., IČ 24281859; KOSTKA - kolobka, s. r. o., IČ 27786790; LEVELSPORTKONCEPT s.r.o., IČ 46712151 (dále jen „Partneři“).

II. Účast v Soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15let s kontaktní adresou na území České republiky, která je zaregistrována v Době trvání Soutěže jako uživatel na síti Facebook, je fanouškem facebookové stránky „Průvodce koloběhem“ Pořadatele a zároveň splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži. Každý Soutěžící bere na vědomí, že musí být kdykoli schopen prokázat autenticitu svého profilu na síti Facebook.

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Partnerů a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a může být kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

4. Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb společnosti Pořadatele nebo Partnerů.

III. Základní informace o soutěži, výhry,

1. Soutěž bude probíhat tak, že Pořadatel vyhlásí v chatbotu na svém Facebookovém účtu v Době trvání Soutěže tři otázky týkající se webového portálu Pořadatele www.pruvodce-kolobehem.cz.

2. Cílem Soutěžících je správně odpovědět na všechny 3 soutěžní otázky.

3. Každý Soutěžící se Soutěže může účastnit pouze jednou.

4. Soutěžící s plným počtem bodů budou zařazeni do slosování o celkem 18 výher.

5. Výhrami v Soutěži jsou:

Pro 1. místo: Koloběžka Kostka Tour Max G6

Pro 2. - 4.místo: Boty značky Mizuno

Pro 5. místo: Brašna Kostka TWIN II

Pro 6. – 9. místo: Voucher na zboží Protrenink.cz v hodnotě 1.000,- Kč

Pro 10. – 12. místo: Čepice značky Kostka Melange

Pro 13. místo: Voucher na zboží Protrenink.cz v hodnotě 500,- Kč

Pro 14. – 18. místo: Láhev značky Kostka

6. Každý Soutěžící zařazený do slosování také obdrží formou promokódu slevu ve výši 30% na zboží na serveru: www.protrenink.cz.

7. Výherce bude o své výhře informován následující pracovní den po vylosování, nejpozději pak do sedmi dnů od konce Doby trvání Soutěže na síti Facebook, a to prostřednictvím soukromé zprávy na síti Facebook. Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud Výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá Výhra Pořadateli.

8. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazujie právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výhry. Na základě poskytnutých informací bude Výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení kontaktních údajů od Soutěžícího.

9. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem sítě Facebook a tento provozovatel za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou tomuto provozovateli nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

IV. Zpracování osobních údajů a svolení

1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci soutěže, a to pro účast v soutěži název Facebookového profilu soutěžícího, a u výherce, pro účely doručení výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.

2. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Soutežící účastí v Souteži uděluje Pořadateli svolení s užitím svého jména a podobizny pro účely vyhlášení Soutěžícího jako vítěze na Facebookové stránce Pořadatele a na serveru www.pruvodce-kolobehem.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese https://www.pruvodce-kolobehem.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

5. Datum vydání Pravidel: 13. 10. 2020

Pravidla soutěže „Japonský dotyk jara s Mizunem “

(dále jen „Pravidla“)

Soutěž Průvodce koloběhem je pořádána společností SOLENA CZ spol. s r.o., se sídlem Národní 364/39, 110 00 Praha 1, IČ: 26768119, DIČ: CZ26768119, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 92384 (dále jen „Pořadatel“) 

I. Obecná ustanovení

II. Účast v Soutěži

III. Základní informace o soutěži, výhry,

IV. Zpracování osobních údajů a svolení

VI. Závěrečná ustanovení


Pravidla soutěže „Průvodce koloběhem“

(dále jen „Pravidla“)

Soutěž Průvodce koloběhem je pořádána společností SOLENACZ spol. s r.o., se sídlem Národní 364/39, 110 00 Praha 1, IČ: 26768119, DIČ:CZ26768119, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 92384 (dále jen„Pořadatel“)

I.Obecná ustanovení

1.     Pořadatel vyhlašuje soutěž s názvem „Průvodcekoloběhem“ (dále také jen „Soutěž“). Pořadatelem není provozovatelelektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).

2.     Soutěž probíhá na území Českérepubliky od 14. 10. 2020 do 28. 10. 2020 (dále jen „Doba trváníSoutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

3.     Partnery soutěže jsou společnosti: BaGo Sports.r.o., IČ 24281859; KOSTKA - kolobka, s. r. o., IČ 27786790; LEVELSPORTKONCEPTs.r.o., IČ 46712151  (dále jen„Partneři“).

II.Účast v Soutěži

1.     Soutěže se může účastnit každáfyzická osoba starší 15let s kontaktní adresou na území Českérepubliky, která je zaregistrována v Době trvání Soutěže jako uživatelna síti Facebook, je fanouškem facebookové stránky „Průvodce koloběhem“ Pořadatelea zároveň splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“).Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, jepovinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonnéhozástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopensouhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru vSoutěži. Každý Soutěžící bere na vědomí, že musí být kdykolischopen prokázat autenticitu svého profilu na síti Facebook.

2.     Z účasti v Soutěži jsou vyloučenizaměstnanci Pořadatele a Partnerů a osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dálejakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3.     Osoba, která nesplní kteroukoliv zpodmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěžeúčastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a můžebýt kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

4.     Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněnanákupem zboží či služeb společnosti Pořadatele nebo Partnerů.

III.Základní informace o soutěži, výhry,

1.     Soutěž bude probíhat tak, že Pořadatelvyhlásí v chatbotu na svém Facebookovém účtu v Době trvání Soutěže třiotázky týkající se webového portálu Pořadatele www.pruvodce-kolobehem.cz.

2.     Cílem Soutěžících je správněodpovědět na všechny 3 soutěžní otázky.

3.     Každý Soutěžící se Soutěže může účastnitpouze jednou.

4.     Soutěžící s plným počtem bodů budouzařazeni do slosování o celkem 18 výher.

5.      Výhrami v Soutěži jsou:

 

Pro 1. místo:Koloběžka Kostka Tour Max G6

Pro 2. -4.místo: Boty značky Mizuno

Pro 5. místo:Brašna Kostka TWIN II

Pro 6. – 9.místo: Voucher na zboží Protrenink.cz v hodnotě 1.000,- Kč

Pro 10. – 12.místo: Čepice značky Kostka Melange

Pro 13.místo: Voucher na zboží Protrenink.cz v hodnotě 500,- Kč

Pro 14. – 18.místo: Láhev značky Kostka

6.      Každý Soutěžící zařazený do slosování také obdrží formoupromokódu slevu ve výši 30% na zboží na serveru: www.protrenink.cz.

7.      Výherce bude o své výhře informován následujícípracovní den po vylosování, nejpozději pak do sedmi dnů od konce Dobytrvání Soutěže na síti Facebook, a to prostřednictvím soukromé zprávy na  síti Facebook. Výherce je povinen zaslatsvé kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo)nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud Výherce svouadresu do této lhůty nezašle, propadá Výhra Pořadateli.

8.      Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěžedaných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit vhotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána aneboposkytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazujieprávo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídajícíhodnoty a měnit podmínky předání Výhry. Na základě poskytnutýchinformací bude Výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručeníkontaktních údajů od Soutěžícího.

9.      Soutěž není žádným způsobem provozována,sponzorována nebo spojena s provozovatelem sítě Facebook a tentoprovozovatel za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté vrámci Soutěže nebudou tomuto provozovateli nijak zpřístupněny. Všechnydotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresoványPořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

IV.Zpracování osobních údajů a svolení

1.     Soutěžící bere na vědomí, že proúčely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejíchpodmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správcezpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutýchSoutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci soutěže, ato pro účast v soutěži název Facebookového profilu soutěžícího, a uvýherce, pro účely doručení výhry jméno, příjmení, adresu a telefonníčíslo. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a Údaje budouzpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Soutěže a uvýherců po dobu čerpání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak(např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajůzpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údajebyly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky zanásledek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěžibez náhrady.

2.     Soutěžící má právo na přístup kosobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování aprávo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranuosobních údajů.

3.     Soutežící účastí v Souteži udělujePořadateli svolení s užitím svého jména a podobizny pro účely vyhlášeníSoutěžícího jako vítěze na Facebookové stránce Pořadatele a na serveruwww.pruvodce-kolobehem.cz.

VI.Závěrečná ustanovení

1.     Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právokdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat čizměnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejichvyhlášením na internetové adrese https://www.pruvodce-kolobehem.cz. ZměnaPravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladůvynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uváženíprohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékolitechnické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažnéhodůvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu,bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude mociSoutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dlevlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

2.     Pořadatel nenese odpovědnost za uvedenínesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať užbyly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnostvýtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzizveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3.     Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právokontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporuposoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nárokupřidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit zeSoutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžícíporušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebobyl z této činnosti důvodně podezřelý.

4.     Pořadatel upozorňuje, že jakýkolivúmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžníaplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikovánjako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a můžerovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

5.     Datum vydání Pravidel: 13. 10. 2020

 

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost