Pravidla soutěže „Velká soutěž o 3 koloběžky v hodnotě 30.000 Kč“

(dále jen „Pravidla“)

Soutěž „Velká soutěž o 3 koloběžky v hodnotě 30.000 Kč“ je pořádána společností SOLENA CZ spol. s r.o., se sídlem Národní 364/39, 110 00 Praha 1, IČ: 26768119, DIČ: CZ26768119, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 92384 (dále jen „Pořadatel“)

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatel vyhlašuje soutěž s názvem „Velká soutěž o 3 koloběžky v hodnotě 30.000 Kč“ (dále také jen „Soutěž“). Pořadatelem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky od 28. 5. 2021 do 30. 6. 2021 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

3. Partnerem soutěže je společnost: KOSTKA - kolobka, s. r. o. (dále jen „Partner“).

II. Účast v Soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15let s kontaktní adresou na území České republiky, která je zaregistrována v Době trvání Soutěže jako uživatel na síti Facebook, je fanouškem facebookové stránky „Průvodce koloběhem“ Pořadatele a zároveň splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži. Každý Soutěžící bere na vědomí, že musí být kdykoli schopen prokázat autenticitu svého profilu na síti Facebook.

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Partnera a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a může být kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

4. Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb společnosti Pořadatele nebo Partnerů.

III. Základní informace o soutěži, výhry,

1. Soutěž bude probíhat tak, že Pořadatel vyhlásí v chatbotu na svém Facebookovém účtu a současně na svém webu www.pruvodce-kolobehem.cz v Době trvání Soutěže čtyři otázky týkající se webového portálu Pořadatele, Partnera KOSTKA - kolobka, s. r. o. a partnerské skupiny Koloběžky CZ na síti Facebook.

2. Cílem Soutěžících je správně odpovědět na všechny 4 soutěžní otázky.

3. Každý Soutěžící se Soutěže může účastnit pouze jednou.

4. Soutěžící s plným počtem bodů budou zařazeni do slosování o tři hlavní výhry.

5. Výhrami v Soutěži jsou:

Pro 1. – 3. místo: Koloběžka Kostka Tour Max G6, Kostka Twenty Max (G6), nebo Kostka Hill Max Kid (G5)

6. Každý ze tří výherců si bude moci zvolit jeden z nabídnutých modelů koloběžky.

7. Výherce bude o své výhře informován následující pracovní den po vylosování, nejpozději pak do sedmi dnů od konce Doby trvání Soutěže na síti Facebook, a to prostřednictvím soukromé zprávy na  síti Facebook. Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud Výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá Výhra Pořadateli.

8. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výhry. Na základě poskytnutých informací bude Výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení kontaktních údajů od Soutěžícího.

9. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem sítě Facebook a tento provozovatel za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou tomuto provozovateli nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

IV. Zpracování osobních údajů a svolení

1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci soutěže, a to pro účast v soutěži název Facebookového profilu soutěžícího, a u výherce, pro účely doručení výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.

2. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Soutěžící účastí v Soutěži uděluje Pořadateli svolení s užitím svého jména a podobizny pro účely vyhlášení Soutěžícího jako vítěze na Facebookové stránce Pořadatele a na serveru www.pruvodce-kolobehem.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese https://www.pruvodce-kolobehem.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

5. Datum vydání Pravidel: 27. 5. 2021

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost