Podmínky užití a licenční podmínky služby PRUVODCEKOLOBEHEM.CZ

1. Úvod

1.1 Tyto Podmínky užití a licenční podmínky služby Průvodce-koloběhem.cz (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky užití služby PRUVODCEKOLOBEHEM.CZ, která je dostupná na internetové adrese (URL): www.pruvodce-kolobehem.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen „Služba“), jejímž provozovatelem je společnost SOLENA CZ spol.s r.o.,  se sídlem Národní 364/39, 110 00Praha 1, IČO 26768119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92384 (dále jen „Provozovatel“). Užíváním Služby vyjadřuje uživatel (dále jen „Uživatel“) svůj souhlas s těmito Podmínkami a stvrzuje, že je plně odpovědný za užití Služby v souladu s těmito Podmínkami.

1.2 Služba je zaměřena na zobrazování mapových podkladů v kombinaci s databází tras pro jízdu na koloběžce (dále jen „Trasy“) a dalšího obsahu (vedle mapových a terénních dat mohou být prostřednictvím Služby zobrazovány zejména údaje o místech, například firemní zápisy, recenze, fotografie apod.). Služba dále nabízí Uživatelům možnost vyhledávat místa, firemní zápisy, plánovat trasy, navigovat apod.

1.3 Pro užití některýchčástí Služby může být zapotřebí registrace Uživatele či přihlášení Uživatele kuživatelskému účtu u provozovatele služby Mapy.cz společnosti Seznam.cz, a.s.,se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO 26168685.

Na obsah, který Uživatel nahrává do Služby se vztahují zvláštní podmínky, zejména Licenční ujednání k uživatelskému obsahu PRUVODCEKOLOBEHEM.CZ. Obsah a osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

2. Licenční podmínky Služby

2.1 Při užívání Služby je Uživatel oprávněn zobrazovat mapové podklady, Trasy a jiný obsah Služby a využívat další funkce Služby či ze Služby pomocí funkcionalit Služby exportovat data a za splnění podmínek stanovených Provozovatelem veřejně zobrazovat mapové podklady, popř. jiný obsah Služby, a provádět další činnosti, které Provozovatel v těchto Podmínkách, popř. jiných navazujících či souvisejících dokumentech, umožňuje. Veškerá oprávnění k užití Služby jsou nevýhradní, nepřevoditelná a nepostupitelná. Uživatel není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci.

2.2 Mapový podklad včetně Tras a jiný obsah Služby je chráněn autorským zákonem a manipulace s ním je tedy omezena. Použití mapového podkladu včetně Tras a jiného obsahu Služby je možné výhradně způsobem a v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách či jiných navazujících a souvisejících dokumentech nebo na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

2.3 Použití mapového podkladu včetně Tras je možné následovně:

2.3.1 Screenshot (otisk obrazovky) – možnost použití pro osobní účely a to pro další publikaci v rámci vlastních dokumentů, vytištěných map apod. ve formě papírových výtisků i elektronických dokumentů (např. PDF). Doplnění vlastních informací (např. doplňujících popisů) v případě, že zásadně nemění vzhled mapového podkladu, je povoleno. Provozovatel však negarantuje vhodnost technické kvality podkladu pro toto použití.

Pro bližší informace týkající se podmínek použití mapového podkladu či jiného obsahu Služby může Uživatel kontaktovat Provozovatele.

2.4 Při užívání Služby nebo v souvislosti s jejím užíváním je zakázáno jakýmkoliv způsobem obsah Služby včetně Tras, mapové podklady či jakákoliv data a výstupy z nich:

 • redistribuovat, prodávat, předávat, opravňovat jakékoliv třetí osoby k užívání či na jejich základě vytvářet nové produkty, služby, funkce či obsah obdobné Službě nebo jiné službě provozované Provozovatelem, vytvářet odvozený obsah, zejména formou digitalizace dat nebo rozpoznání obrazu, používat pro vytvoření 3D modelu apod., to vše není-li Provozovatelem výslovně stanoveno jinak či s ním předem písemně ujednáno;
 • kopírovat v rozporu s těmito Podmínkami;
 • ukládat či uchovávat a poskytovat k nim přístup (tzv. caching), není-li to Provozovatelem výslovně povoleno;
 • ručně či strojově získávat data ze služby (tzv. scraping), zejména provádět indexování, sdílení, pre-caching, ukládání, exportování či hromadné stahování, vytvářet zdroje apod., ani takové jednání umožnit třetím osobám;
 • používat k vytvoření, rozšíření, opravám nebo zlepšení jiných datových sad;
 • používat k jakékoliv reversní analýze kódu nebo dat sloužících k získání kódu nebo dat či k pokusu takového jednání;
 • odstraňovat, skrývat nebo pozměňovat smluvní podmínky Provozovatele či jakékoliv jiné dokumenty, copyrighty či jiné podobné prvky;
 • používat k porušování cizích práv, vč. práva autorského, práv na ochranu osobních údajů a všemi jinými způsoby, které jsou v rozporu se smyslem a účelem těchto Podmínek.

Pro oznámení případného podezření na porušení autorských práv může Uživatel kontaktovat Provozovatele.

3. Další podmínky užití Služby

3.1 Provozovatel neposkytuje žádné záruky týkající se funkčnosti, kvality, obsahu, dostupnosti či výkonu Služby a neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu (vč. ušlého zisku či jiných nároků), která by mohla Uživateli v souvislosti s užitím Služby vzniknout. Provozovatel si vyhrazuje právo Službu či jakoukoliv její část kdykoliv změnit, zcela ukončit či zpoplatnit.

3.2 Uživatel je plně odpovědný za užití Služby a především Tras, přičemž při jejím užívání je povinen dbát opatrnosti a nepoužívat Službu a Trasy v případech a za okolností, kdy to může být nebezpečné, zejména může být rozptýlena jeho pozornost. Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že obsah Služby a především popis Tras se může lišit od reality. Uživatel je proto povinen se při užití Služby a především Tras řídit vlastním úsudkem. Uživatel užívá Službu na své vlastní riziko.

3.3 Služba obsahuje data třetích stran, za která Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel je oprávněn vybraná data třetích stran nezobrazovat, a to i bez uvedení důvodu.

3.4 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na Službě údaje, které:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky či porušují práva třetích osob,
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
 • jsou způsobilá přivodit újmu Provozovateli či třetím osobám,
 • odporují pravidlům či podmínkám stanoveným Provozovatelem nebo zájmům Provozovatele či třetích osob.

4. Zpracování osobních údajů

4.1 Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů.

4.2 Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

4.3 Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na poskytnuté e-mailové adresy. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména při změně legislativy, funkčních a technických změnách Služby či v případě změn provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Nové a úplné znění Podmínek zveřejní Provozovatel v Nápovědě ke Službě dostupné prostřednictvím internetové adresy Služby (pruvodce-kolobehem.cz) v sekci Smluvní podmínky.

V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost